DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ

ỦNG HỘ QUỸ HỘI TRƯỜNG

STT

Tên tập thể, cá nhân

Địa chỉ, Niên khóa

Số tiền (VNĐ)

Ngày ủng hộ

1

Bà Nguyễn Thị Thảo

Cựu học sinh lớp A3

Khóa 14 (1979-1982)

1.000.000

28/02/2016

2

Ông Hoàng Viễn

Cựu học sinh lớp 12D

Khóa 31 (1996-1999)

1.000.000

28/02/2016

3

Ông Hoàng Trung Hải

Cựu học sinh lớp 12D

Khóa 31 (1996-1999)

1.000.000

28/02/2016

4

Ông Nguyễn Văn Lộc

Cựu học sinh lớp 12D

Khóa 31 (1996-1999)

1.000.000

28/02/2016

5

Ông Hoàng Văn Chuyên

Cựu học sinh lớp 12D

Khóa 31 (1996-1999)

1.000.000

28/02/2016

6

Bà Đào Quỳnh An

Cựu học sinh lớp 12A

Khóa 30 (1995-1998)

5.000.000

16/3/2016

7

Tập thể lớp 10A2

Năm học 2015-2016

4.500.000

25/3/2016

8

GVCN Bùi Thị Kim Xuân và tập thể lớp 12A1

Năm học 2015-2016

2.500.000

25/3/2016

9

Giáo sinh thực tập: Duân, Diện, Lâm

Cựu học sinh khóa 44

1.500.000

28/3/2016

10

Ông Nguyễn Thành Nam

Cựu học sinh lớp 12I

Khóa 34 (1999-2002)

5.000.000

26/5/2016

11

Tập thể lớp 12D

Khóa 20 (1985-1988)

2.000.000

27/5/2016

12

Tập thể lớp 12C

Khóa 34 (1999-2002)

3.000.000

13/6/2016

13

Bà Nguyễn Thị Hà

Cựu học sinh lớp 12C

Khóa 34 (1999-2002)

2.000.000

13/6/2016

14

Tập thể lớp 12E

Khóa 35 (2000-2003)

5.000.000

25/6/2016

15

Tập thể lớp 12A2

Khóa 46 (2011-2014)

4.000.000

10/8/2016

16

Tập thể khóa 22

Khóa 22 (1987–1990)

7.200.000

25/8/2016

17

Tập thể lớp 12A1

Khóa 46 (2011-2014)

2.000.000

28/8/2016

18

Tập thể lớp 12

Khóa 26 (1991-1994)

5.000.000

29/8/2016

19

Tập thể lớp 12A1

Khóa 40 (2005-2008)

5.000.000

1/9/2016

20

Bà Trần Thị Minh Nguyệt

Lớp 12A1

Khóa 40 (2005-2008)

2.000.000

1/9/2016

21

Tập thể lớp 12A5

Khóa 37 (2002-2005)

5.000.000

2/9/2016

22

Tập thể lớp 12A5

Khóa 36 (2001-2004)

5.000.000

2/9/2016

23

Tập thể lớp 12E

Khóa 32 (1997-2000)

3.000.000

3/9/2016

24

Tập thể lớp 12H

Khóa 32 (1997-2000)

3.000.000

3/9/2016

25

Tập thể lớp 12B

Khóa 32 (1997-2000)

3.000.000

3/9/2016

26

Tập thể lớp 12A2

Khóa 43 (2008-2011)

2.000.000

5/9/2016

27

Ông Nguyễn Huy Hoàng

Cựu học sinh

Khóa 37 (2002-2005)

3.000.000

6/9/2016

 

Danh sách này tiếp tục được cập nhật