SỞ GDĐT TỈNH YÊN BÁI

PH̉NG KT&KĐCLGD

 


Số: 01/TB-KT&KĐCLGD

 

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                            

Yên Bái, ngày 05 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Điều chỉnh lịch xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018

 

 


Thực hiện Công văn s 101/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 22/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dn t chc tuyn sinh trung hc năm hc 2017-2018; Được sự nhất trí của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trung học năm học 2017-2018; Pḥng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thông báo:

1. Điều chỉnh lịch duyệt xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 như sau:

- Ngày 10/7/2017: Duyệt xét tuyển sinh các trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành; PTDTNT THPT tỉnh; PTDTNT THPT Miền Tây.

- Ngày 11/7/2017: Duyệt xét tuyển sinh các trường THPT Nguyễn Huệ, THPT Lê Quư Đôn, THPT Chu Văn An, THPT Hoàng Văn Thụ, THPT Văn Chấn, THPT Nghĩa Lộ, THPT Trạm Tấu, THPT Mù Cang Chải.

- Ngày 12/7/2017: Duyệt xét tuyển sinh các trường c̣n lại.

2. Lưu ư

- Thời gian duyệt xét tuyển sinh: từ 08 giờ 00 các ngày (duyệt theo thứ tự các trường).

- Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Hồ sơ xét tuyển theo quy định. Ngoài ra, các đơn vị chuẩn bị 05 bộ Phương án tuyển sinh và Danh sách xét tuyển; dữ liệu, máy tính để tŕnh chiếu phương án xét tuyển.

Trong quá tŕnh thực hiện nếu có các nội dung phát sinh, đề nghị các đơn vị liên hệ qua lănh đạo Pḥng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục để phối hợp giải quyết./.

 

N¬i nhËn:

- Lănh đạo Sở;

- Các trường THPT, PTLC 2,3;

- Các pḥng GDTrH, GDCN&TX, KH-TC, VP;

- L­ưu: KT&KĐCLGD.

 

TRƯỞNG PH̉NG

 

 

(đă kư)

 

 

Vũ Thị Kim Châm